Behöver ditt bolag upprätta koncernredovisning?

Moderföretag upprättar en särskild koncernredovisning vid sidan av sin vanliga årsredovisning. Syftet är att beskriva moderföretagets och alla dotterföretagens finansiella status som en helhet. Men vilka bolag behöver upprätta en koncernredovisning och vad ska den innehålla?

Vilka måste upprätta koncernredovisning?

Nästan alla moderföretag som omfattas av årsredovisningslagen måste upprätta en koncernredovisning, men det finns vissa undantag. 

Små koncerner behöver inte upprätta koncernredovisning

För att klassas som en liten koncern får du inte överskrida två av tre gränsvärden. De tre gränsvärdena är:

 • Koncernföretagen har i genomsnitt haft högst 50 anställda i koncernföretagen de senaste två räkenskapsåren
 • Nettoomsättningen har uppgått till högst 80 miljoner de senaste två räkenskapsåren
 • Nettovärdet på koncernföretagens tillgångar har uppgått till högst 40 miljoner de senaste två räkenskapsåren

Vissa undantag för moderföretag som också är dotterföretag

Om moderbolaget i fråga också är ett dotterbolag krävs ibland ingen koncernredovisning. Undantaget gäller om moderbolaget (som också är ett dotterbolag) har ett överordnat moderföretag. Om koncernredovisning upprättas av det överordnade moderföretaget och samtliga av dess dotterbolag gäller undantaget om: 

 • Koncernredovisningen upprättas och revideras enligt lagstiftning i EU:s direktiv 2013/34/EU 
 • Koncernredovisningen upprättas och revideras enligt internationella redovisningsstandarder i förordningen (EG) nr 1606/2002 
 • Koncernredovisningen upprättas och revideras enligt redovisningsstandarder som har bedömts som likvärdiga av Europeiska kommissionen

Med dotterföretag utan väsentlig betydelse 

En koncernredovisning behöver inte upprättas om dotterföretagen kan uteslutas på grund av någon av följande anledningar:

 • Dotterföretagen saknar väsentlig betydelse för att koncernens resultat och ställning ska återges på ett rättvist sätt
 • Moderföretagets möjligheter att påverka dotterföretaget är i hög grad begränsade av varaktiga och betydande hinder
 • Moderföretaget saknar nödvändig information för att kunna upprätta koncernredovisningen och denna kan inte insamlas inom rimlig tid till en skälig kostnad
 • Moderföretaget äger andelarna i dotterföretaget tillfälligt med syftet att sälja dem vidare

Du kan alltid välja att upprätta en koncernredovisning, även om det inte är ett krav på din koncern. 

Vad gäller om ett moderföretag inte upprättar koncernredovisning?

Om ditt moderföretag undantas från kravet att upprätta koncernredovisning ska det noteras i årsredovisningen vilket företag som upprättar koncernredovisningen istället. Moderföretaget förväntas lämna in en kopia av den koncernredovisningen i samband med inlämnandet av den egna årsredovisningen till Bolagsverket. 

Vad ska en koncernredovisning innehålla?

Det finns många formkrav att förhålla sig till vid arbetet med koncernredovisningen. Det är av yttersta vikt att de underliggande siffrorna är korrekta för att koncernredovisningen ska ge en rättvis bild av den ekonomiska situationen i koncernen. 

Fastställelseintyg

Dokumentet som intygar att koncernens resultat- och balansräkning har fastställts av styrelseledamöter och vd under årsstämman, kallas för fastställelseintyg. 

Förvaltningsberättelse

Den del av årsredovisningen som lämnar uppgifter om företagets utveckling, ställning och resultat kallas för förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen ingår också väsentliga händelser som ägt rum i koncernen under det senaste räkenskapsåret. Det kan till exempel vara:

 • Beslut om viktiga förändringar (försäljning eller köp av dotterföretag, nya större avtal eller investeringar, etc.)

 • Externa faktorer som påverkat företagets resultat (valutakurser och räntor, miljö, marknadsförändringar, etc.)

 • Eventuell kontrollbalansräkning

 • Om företaget inte förväntas fortsätta sin verksamhet

Koncernbalansräkning

I en koncernbalansräkning slår man samman moder- och dotterföretagens balansräkningar till en och samma. Vissa poster elimineras. Förvärvsanalysen är här viktig då ligger till grund för hela koncernredovisningen.

Koncernresultaträkning

Syftet med koncernredovisningen är att återspegla koncernens totala resultat. I resultaträkningen elimineras därför alla interna vinster som uppkommer i affärer mellan bolag inom koncernen.

Kassaflödesanalys

I kassaflödesanalysen ges en sammanställning över koncernens årliga pengaflöden. Den ger en tydlig inblick i den löpande verksamheten, investeringar och finansieringssituationen i koncernen. 

Noter

En lista över dotterföretag och andra företag där koncernen har intressen ska finnas med i koncernredovisningen.

Digitala verktyg för konsolidering

Med hjälp av digitala verktyg kan du få en mycket smidigare rapportering och koncernkonsolidering i koncernen, genom att hantera elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag m.m. åt dig.

5 snabba svar om koncernredovisning

Här har vi samlat några vanliga frågor gällande koncernredovisning, från vad som gäller för internationella dotterbolag till vem som hålls ansvarig för innehållet.

1. Vem har ansvar för koncernredovisningens innehåll?

Ansvaret för innehållet i koncernredovisningen kan aldrig överlåtas på en redovisningskonsult eller anställd. Det yttersta ansvaret ligger alltid på styrelsen.

2. Vem behöver skriva under koncernredovisningen?

Koncernredovisningen behöver skrivas under av samtliga styrelseledamöter och moderföretagets vd.

3. Var publiceras koncernredovisningen?

När moderföretagets årsredovisning publiceras brukar koncernredovisningen ingå som en finansiell rapport.

4. Vad gäller för internationella dotterbolag?

Eventuella utländska dotterföretag ska också ingå i koncernredovisningen. Valutan ska omvandlas till den som moderföretaget har.

5. För vilken period gäller koncernredovisningen?

Koncernredovisning omfattar ett räkenskapsår och behöver normalt sett upprättas vid varje räkenskapsårs slut. 

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor från en av våra specialister
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar