Koncernbidrag – vad det är och hur det fungerar

Koncernbidrag är en form av finansiell överföring från ett företag till ett annat inom samma koncern. Det är vanligtvis ett sätt att flytta pengar från ett dotterbolag till dess moderbolag, eller mellan olika dotterbolag inom samma koncern.

Ett koncernbidrag kan vara ett sätt för er att använda överskottskapital i ett dotterbolag för att finansiera verksamheten i ett annat av era dotterbolag som kanske behöver ytterligare kapital. Du kan också använda det för att effektivt hantera beskattning av koncernens resultat. 

Koncernbidraget är inte en gåva eller ett lån, utan snarare en överföring av kapital från ett företag till ett annat, och du måste därför redovisa det i bokföringen och i företagens årsredovisningar. Det finns regler för hur mycket koncernbidrag som ni kan överföra och vilka villkor som måste uppfyllas för att en överföring ska vara tillåten. Kolla alltid upp vad som gäller för just er.

Koncernbidrag - en viktig del av företagens finansiella planering

Det kan finnas flera skäl till att företag inom er koncern ska använda sig av koncernbidrag. Här är några exempel:

Optimering av kapitalstrukturen
Genom att använda koncernbidrag kan företagen inom koncernen optimera sin kapitalstruktur genom att flytta kapital från företag med överskottskapital till företag som behöver mer kapital för att finansiera sin verksamhet.

Hantera beskattning 
Det kan användas för att nyttja skattemässiga fördelar som att minska koncernens samlade skattepliktiga vinst.

Effektivare resursanvändning
Koncernbidrag kan användas för att säkerställa att koncernens samlade resurser används på ett effektivt sätt. Till exempel kan kapital som samlats in i ett dotterbolag med högre intäkter och lönsamhet användas för att stödja en annan verksamhet som har högre kapitalbehov.

Förbättrad riskhantering
Koncernbidrag kan också användas för att hantera risker inom koncernen genom att till exempel stödja företag som drabbats av ekonomiska svårigheter eller som behöver investera i nya affärsområden eller teknologier.

Kortfattat kan man säga att koncernbidrag är ett sätt för företag inom en koncern att effektivt använda och fördela sina resurser, optimera sin kapitalstruktur och utnyttja skattemässiga fördelar. Det ger er också möjlighet att hantera risker inom koncernen på ett effektivt sätt.

Så redovisar du koncernbidrag

Bidraget måste redovisas i bägge bolagens deklaration under samma taxeringsår, enligt gällande redovisningsprinciper. Här är en beskrivning av hur du kan gör det:

Avsättning av koncernbidrag: Om moderbolaget har beslutat att ge ett koncernbidrag till ett dotterbolag, så görs en avsättning av beloppet i moderbolagets balansräkning som en skuld under kortfristiga skulder eller långfristiga skulder, beroende på när bidraget ska betalas ut.

Redovisning av koncernbidrag: När koncernbidraget betalas ut från moderbolaget till dotterbolaget, redovisar du det som en intäkt i dotterbolagets resultaträkning och samtidigt minskar skulden på moderbolagets balansräkning.

Beskrivning i noterna: I företagens årsredovisningar ska det finnas en beskrivning av koncernbidraget, inklusive beloppet, när det avsattes och betalades ut, samt vilket företag som var avsändaren och mottagaren.

Glöm inte att det kan finnas olika lagar och regler för koncernbidrag, beroende på vilket land företagen verkar i. 

Regelverket kring koncernbidrag - vad du behöver veta

Koncernbidrag i Sverige kan ge fördelaktiga skatteregler för att balansera vinst och förlust inom en koncern. Även om reglerna inte är särskilt komplicerade kan det ändå vara lätt att göra fel och om alla nödvändiga kriterier inte uppfylls kan förlustutjämningen underkännas, vilket innebär att det lämnade koncernbidraget inte blir avdragsgillt för givaren.

I Sverige regleras koncernbidrag av bland annat av Inkomstskattelagen (1999:1229).

Här är några av de viktigaste reglerna kring koncernbidrag:

 • Syftet med koncernbidraget
  Koncernbidraget ska ha ett affärsmässigt syfte och inte vara avsett för att undvika skatt.

 • Avstående från rätt att ta emot bidrag
  Ett systerbolag kan avstå från rätten att ta emot koncernbidrag, men måste då meddela moderbolaget skriftligt senast den 15:e i den månad som följer på det beskattningsår som bidraget avser.

 • Krav på sammanställning
  Moderbolaget måste upprätta en sammanställning över koncernbidrag som lämnats och tagits emot. Sammanställningen ska innehålla information om de olika transaktionerna, inklusive beloppet av koncernbidraget och de enheter inom koncernen som har gett och tagit emot bidraget. Sammanställningen ska ingå i moderbolagets årsredovisning och presenteras i noten för bokslutsdispositioner i årsredovisningen.

 • Begränsningar i belopp
  Koncernbidraget får inte överstiga det belopp som det mottagande bolaget behöver för att täcka sina förluster eller upprätthålla sin verksamhet, och inte heller mer än vad som är skäligt med hänsyn till bolagens ekonomiska förhållanden.

 • Beskattning
  Koncernbidraget ska beskattas som inkomst hos det mottagande bolaget. Om det mottagande bolaget lämnar vidare koncernbidraget till ett annat bolag inom koncernen, ska även detta beskattas som inkomst.

 • Återbetalning
  Koncernbidraget kan återkrävas om det mottagande bolaget inte uppfyller de villkor som följer med bidraget, eller om det mottagande bolaget upplöses.

Att ge eller ta emot koncernbidrag - fördelar och nackdelar att överväga

Att ta emot koncernbidrag kan ha både fördelar och nackdelar för ett företag. Nedan följer några av de vanligaste för- och nackdelarna.

Fördelar 

 1. Ökad likviditet: Koncernbidrag kan bidra till att öka företagets likviditet, vilket kan göra det möjligt för företaget att göra nödvändiga investeringar eller betala av skulder.

 2. Ökad flexibilitet: Koncernbidrag kan ge företaget större ekonomisk flexibilitet, vilket kan hjälpa företaget att anpassa sig till förändrade ekonomiska förhållanden och tillväxtmöjligheter.

 3. Ökad finansiell stabilitet: Koncernbidrag kan hjälpa till att stärka företagets ekonomiska ställning och därmed öka dess finansiella stabilitet.

Nackdelar 

 1. Begränsningar: Koncernbidrag kan vara förenat med villkor och begränsningar, vilket kan påverka företagets handlingsfrihet.

 2. Återbetalning: Om företaget inte uppfyller villkoren för koncernbidraget, kan det bli skyldigt att återbetala bidraget till moderbolaget.

 3. Beroende av moderbolaget: Att ta emot koncernbidrag kan göra företaget beroende av moderbolaget, vilket kan påverka företagets självständighet och beslutsfattande.

 4. Skatteregler: Reglerna kring koncernbidrag kan vara komplexa och kräva särskild ekonomisk och skattemässig rådgivning.

Kom ihåg att fördelarna och nackdelarna med att ta emot koncernbidrag kan variera beroende på företagets specifika situation och koncernstrukturen. Det är därför viktigt att du noga överväger dessa faktorer innan man beslutar om man ska ta emot koncernbidrag eller inte.

Vill du förenkla er koncernrapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Letar du efter ett system som gör din konsolidering, rapportering och årsredovisning snabbare och bättre?  Med Boardeaser kan du spara värdefull tid, samtidigt som du höjer kvaliteten.

Under en demo får du bland annat: 

 • skräddarsydd genomgång av plattformens funktioner
 • svar på dina frågor från en av våra specialister
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Boka en demo genom att fylla i formuläret till höger. Vi återkommer så snart vi kan med förslag på tider.

Robin Skarphagen

Produktspecialist Koncern

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar