Styrelsemöte

Styrelsemöte: Nyckeln till framgångsrikt beslutsfattande.

Styrelsemöten utgör kärnan i företagsledningen och spelar en avgörande roll för att fatta strategiska beslut och övervaka verksamheten.

Syftet med ett styrelsemöte sträcker sig bortom enbart beslutsfattande och omfattar även att säkerställa ansvarsskyldighet, främja företagets intressen och skapa en övergripande strategisk inriktning. I denna artikel får du veta allt om hur det går till och vad syftet med era möten.

Det här innebär ett styrelsemöte

Ett styrelsemöte är ett möte där styrelsen för en organisation eller företag samlas för att fatta beslut och diskutera viktiga frågor som rör organisationens verksamhet. Styrelsen är normalt sett ansvarig för att fastställa organisationens övergripande strategi, övervaka verksamheten och fatta beslut som påverkar organisationens framtid.

Vanligt innehåll för ett styrelsemöte

På ett styrelsemöte utförs flera viktiga aktiviteter och beslutsprocesser. Här är några vanliga saker som görs på ett styrelsemöte:

 • Godkännande av tidigare mötesprotokoll: Styrelsen kan gå igenom protokollet från det föregående mötet och godkänna det eller göra nödvändiga ändringar.

 • Verksamhetsrapporter: Styrelseledamöterna kan ta del av rapporter från olika avdelningar inom organisationen för att få en uppdatering om verksamhetens framsteg och eventuella utmaningar.

 • Finansiell rapportering: Styrelsen kan granska företagets ekonomiska resultat, inklusive intäkter, kostnader, vinster och förluster. De kan också diskutera budgetförslag och besluta om finansiella strategier.

 • Beslut om strategiska frågor: Styrelsen kan diskutera och fatta beslut om viktiga strategiska frågor som affärsutveckling, marknadsföring, investeringar, expansion eller förvärv.

 • Riskhantering:Styrelsen kan granska och hantera organisationens risker, inklusive identifiering av potentiella risker och utarbetande av planer för att minska eller hantera dem.

 • Val av ledande befattningar: Styrelsen kan diskutera och fatta beslut om tillsättning eller avsättning av ledande befattningar, till exempel vd eller styrelseordförande.

 • Regelverk och efterlevnad: Styrelsen kan granska organisationens efterlevnad av gällande lagar och föreskrifter samt interna policyer och riktlinjer.

 • Övriga frågor: Styrelsen kan ta upp andra ärenden som anses vara viktiga för organisationen och fatta beslut eller ge vägledning i samband med dem.

Styrelsemöten är vanligtvis planerade och följer en fastställd dagordning. Besluten som fattas under mötet dokumenteras i mötesprotokollet och implementeras sedan av organisationens ledning.

Specifika aktiviteter och beslut på ett styrelsemöte kan variera beroende på organisationens typ, storlek och bransch.

Så går ett styrelsemöte till

Ett styrelsemöte följer vanligtvis en förutbestämd dagordning och följer ett övergripande mötesprotokoll, en dagordning. Ordförande sätter vanligtvis dagordningen och beslutar vad som ska tas upp och i vilken ordning. Läs denna artikel om du vill fördjupa dig i hur du sätter en bra dagordning.

 1. Förberedelse: Innan mötet får styrelsemedlemmar och andra inbjudna deltagare vanligtvis en kallelse i förväg, tillsammans med relevant dokumentation såsom tidigare mötesprotokoll, finansiella rapporter, presentationer och förslag till beslut.
 2. Mötets öppnande: Ordföranden hälsar alla välkomna till mötet och förklarar att mötet har börjat.
 3. Närvaro: Sekreteraren antecknar närvaron för mötesdeltagarna.
 4. Val av justerare: Ordföranden frågar mötesdeltagarna om vem som ska justera protokollet. Det kan vara lämpligt att sekreteraren föreslår en justerare.
 5. Godkännande av dagordning: Ordföranden frågar om mötet kan godkänna dagordningen eller om det finns något som behöver läggas till eller tas bort.
 6. Genomgång av senaste mötesprotokoll: Ordföranden går igenom protokollet från det senaste mötet och kontrollerar om de beslut och åtgärder som styrelsen fattade har genomförts eller hanterats.
 7. Ärenden på mötet: Aktuella ärenden diskuteras under lämpliga rubriker eller punkter på dagordningen. Det är under dessa punkter som innehåll, diskussion och beslut kring aktuella ärenden uppmärksammas under mötet.
 8. Övriga frågor: Om det har kommit upp ytterligare frågor under mötets gång diskuteras de under denna punkt.
 9. Mötet avslutas:Ordföranden påminner om tid och plats för nästa styrelsemöte. Sedan tackar ordföranden för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokoll ska alltid skrivas

Under styrelsemötet bör någon tillhandahålla protokollföring. I de flesta fall är det vanligt att samma styrelseledamot, sekreteraren är den som skriver protokoll vid varje möte.

Innehållet i protokollet bör omfatta:

 • Datum för styrelsemötet.
 • Närvarolista med namnen på de närvarande ledamöterna.
 • Val av ordförande.
 • Eventuellt val av en justerare bland styrelseledamöterna (endast om styrelsen består av fler än en ledamot).
 • Sammanfattning av de beslut som fattas av styrelsen under mötet.
 • Underskrifter från ordföranden och eventuell justerare.

Dessa får delta och rösta på ett styrelsemöte

Ett styrelsemöte är vanligtvis avsett för medlemmarna i styrelsen för en organisation eller företag.

 • styrelseordföranden
 • styrelseledamöterna
 • suppleanter som ersätter ordinarie ledamöter.

Utöver styrelsemedlemmarna kan det finnas andra personer som kallas in för att delta på styrelsemötet. 

Vissa styrelsemöten kan vara öppna för alla medlemmar i organisationen eller ha gäster som bjuds in för att delta och bidra med sina åsikter. Det är upp till organisationen och dess styrelse att bestämma vilka som får delta på ett styrelsemöte baserat på dess regler och beslutsfattandeprocesser.

Därför är styrelsemötet viktigt

Styrelsemötet är viktigt av flera skäl och fyller flera olika funktioner:

 1. Beslutsfattande: Styrelsemötet är platsen där viktiga beslut fattas som påverkar organisationens framtid och strategiska riktning. Styrelseledamöterna samlas för att analysera information, diskutera alternativ och fatta välgrundade beslut som kan vara avgörande för organisationens framgång.

 2. Övervakning och ansvarsskyldighet: Styrelsemötet ger en mekanism för att övervaka och granska företagets verksamhet och ledningens prestation. Styrelseledamöterna har en skyldighet att företräda aktieägarnas intressen och säkerställa att organisationen agerar i linje med lagar, föreskrifter och etiska standarder.

 3. Strategisk planering: Styrelsemötet ger en möjlighet att diskutera och forma organisationens övergripande strategi och långsiktiga mål. Genom att utvärdera marknadstrender, identifiera tillväxtmöjligheter och utmana befintliga affärsmodeller kan styrelsen bidra till att säkerställa att organisationen är konkurrenskraftig och anpassningsbar.

 4. Riskhantering: Styrelsemötet är en plattform för att identifiera och hantera risker som organisationen kan stå inför. Genom att utvärdera och diskutera potentiella risker kan styrelsen utforma och implementera strategier för att minimera eller hantera dem, vilket bidrar till organisationens stabilitet och hållbarhet.

 5. Ledarskaps- och kunskapsöverföring: Styrelsemötet ger en möjlighet för styrelseledamöterna att dela sina erfarenheter, expertis och perspektiv. Genom att dra nytta av mångfalden i styrelsens sammansättning kan mötena främja kreativt tänkande, utbyte av bästa praxis och utveckling av ledarskapspotential.

 6. Kommunikation och transparens: Styrelsemötet fungerar som en plattform för att kommunicera viktig information och fatta beslut på ett transparent sätt. Det bidrar till att bygga förtroende hos aktieägare, intressenter och andra intresserade parter genom att ge insyn i organisationens beslutsprocesser och hantering av angelägna frågor.

Styrelsemötet har en avgörande roll i att säkerställa god governance, effektivt beslutsfattande och strategiskt ledarskap inom organisationen. Det främjar ansvarsskyldighet, öppenhet och långsiktig framgång för organisationen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller när det kommer till styrelsemötet hos Bolagsverket.

Förenkla ditt styrelsemöte med en Styrelseportal

En bra styrelseportal fungerar som en pedagogisk guide. Genom en enkel steg-för-steg-process tar sig även den oerfarne genom hela mötesprocessen.

 • Stöd att skapa ny dagordning och hjälp att distribuera kallelse.
 • Användarvänligt protokollverktyg och digital justeringsprocess.
 • Automatisk hjälp med beslutsuppföljning genom t.ex. dashboard, utskick eller uppföljning i nästa dagordning.
 • E-signering och automatisk arkivering av protokoll.

Detta är bara en av alla de fördelar som en styrelseportal ger dig.

Vill du veta mer om hur en styrelseportal kan underlätta ert styrelsearbete? Kontakta oss och få en kostnadsfri demo och testa vårt verktyg gratis i 30 dagar.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

 • en skräddarsydd genomgång av portalen
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar