Styrelsen - vad gör den och vilket ansvar har den

Styrelsen – vad gör den och vilket ansvar har den?

En styrelse är en grupp personer som tillsammans ansvarar för att fatta beslut och styra en organisation eller företag. Styrelsen har vanligtvis en övervakande roll och arbetar för att säkerställa att organisationen uppfyller sina mål och följer rätt lagar och regler.

Styrelsen väljs oftast av organisationens medlemmar eller ägare och består vanligtvis av personer med olika bakgrunder och erfarenheter.

Styrelsens roll i att styra och leda en organisation

Styrelsens främsta uppgift är att ta beslut som främjar och skyddar organisationens intressen och långsiktiga mål. Styrelsen är ansvarig för att sätta riktlinjer och strategier för företaget eller organisationen, utse och övervaka ledningen, granska och godkänna finansiella rapporter och budgetar samt se till att företaget följer tillämpliga lagar och regler.

Styrelsen är också ansvarig för att hantera risker och säkerställa organisationens hållbarhet på lång sikt.

I grund och botten är styrelsens främsta uppgift att agera som en representant för organisationens ägare och se till att verksamheten drivs på ett sätt som främjar deras intressen på lång sikt.

Vem får utses till styrelseledamot?

Enligt Aktiebolagslagen måste ett aktiebolag ha en styrelse bestående av en eller flera ledamöter, där publika bolag måste ha minst tre ledamöter. 

Det finns vissa begränsningar för vem som får vara ledamot, dessa är:

  • personen inte får vara en juridisk person, 
  • vara underårig, 
  • befinna sig i konkurs, 
  • ha en förvaltare 
  • eller ha näringsförbud. 

En person som inte avser att utföra styrelsens uppdrag enligt ABL får inte utses till ledamot utan godtagbara skäl. Skälet till detta är att förhindra att personer fungerar som “målvakter”.

Att utses till en styrelseledamot är ett ansvarsfullt uppdrag och det finns inga andra formella krav på behörighet för ledamöter i privata aktiebolag. Svenska börsbolag måste också ta hänsyn till regelverk för bolagsstyrning, såsom Svensk kod för bolagsstyrning och börsregler.

“Leta efter kandidater som inte är identiska med befintliga ledamöter utan som tillför en viktig och unik dimension.”

Viktigt med rätt kompetens i styrelsen

Att ha rätt kompetens i styrelsen är avgörande för att en organisation ska kunna ta välgrundade beslut och nå sina mål på ett effektivt sätt. 

Gör noga överväganden när ni ska välja styrelseledamöter som ska ingå i er styrelse. Genom att välja rätt säkerställer du en effektiv styrning och ledning av din organisation. 

Börja med att reflektera över företagets framtidsutsikter. Vilka kompetenser, egenskaper och erfarenheter krävs för att nå dit ni vill? Identifiera befintliga kompetenser som redan finns och vad ni skulle behöva komplettera med. Finns det behov av att byta ut någon i styrelsen?

Här är några tips som kan hjälpa dig att välja lämpliga styrelseledamöter

Definiera era behov och upprätta en tydlig kravspecifikation
Innan du börjar leta efter kandidater, definiera vad som är viktigt för din organisation. Vilka färdigheter och erfarenheter behövs för att ta itu med de utmaningar som din organisation står inför? Vilken bakgrund eller kompetens behöver styrelseledamöterna ha? 

Det är också viktigt att hitta ledamöter som delar bolagets etik och moral och som har förmågan att alltid se till bolagets bästa. Försök också att hitta en balans mellan ägare och externa ledamöter.

Rekrytera mångfald
Sök efter kandidater som inte är identiska med befintliga ledamöter utan som tillför en viktig och unik dimension.

Det är viktigt att ha en mångfald av perspektiv och bakgrunder i styrelsen för att kunna fatta välgrundade beslut. Tänk på kön, ålder, etnicitet, erfarenhet, yrkesbakgrund och geografisk plats när du väljer kandidater.

Sök efter kandidater proaktivt 
Förlita dig inte bara på att kandidater kommer till dig. Sök aktivt efter kandidater genom att nätverka, annonsera och använda rekryteringsföretag. Sök personer som har beprövade kunskaper och erfarenheter inom det område som din organisation är verksam inom.

Utvärdera era kandidater noga
Efter att du har fått in kandidater, utvärdera dem noggrant. Titta på deras utbildning, yrkeserfarenhet och tidigare styrelsearbete. Be om referenser och kontrollera dem noga. Du kan också använda bedömningsverktyg för att bedöma deras personlighet, ledarskapsstil och förmåga att arbeta i en grupp.

Sätt upp en kommitté 
Sätt upp en kommitté som är ansvarig för att välja styrelseledamöterna. Detta hjälper er att se till att processen är rättvis och objektiv och att alla kandidater behandlas lika.

Hur många ska ingå i en styrelse?

Antalet personer som bör ingå i en styrelse beror på företagets storlek och komplexitet. En vanlig rekommendation är att ha mellan tre och tolv medlemmar i styrelsen. 

Mindre företag kanske bara behöver en eller två personer i styrelsen medan större företag med många olika verksamheter och intressenter kan kräva fler personer i styrelsen för att täcka alla viktiga områden och frågor. 

Det är viktigt att styrelsen är tillräckligt stor för att ge en bredd och mångfald av kunskaper och perspektiv, men inte så stor att det blir svårt att fatta beslut och komma överens.

Så kan du underlätta styrelsearbetet

Sitter du i en styrelse har du ett tungt ansvar vilket ofta innebär att du har mycket att göra och att hålla reda på. 

Med rätt systemstöd kan du underlätta styrelsearbetet på många sätt genom att automatisera och effektivisera olika processer och uppgifter. 

Här är några exempel på hur systemstöd kan underlätta ert arbete:

Säker informationshantering – Systemstöd kan hjälpa till att säkerställa att all relevant information och dokumentation är lättillgänglig för styrelsen. Det kan också skydda känslig information mot obehörig åtkomst eller läckage.

Effektiv mötesplanering och administration – Genom att använda en elektronisk plattform kan styrelsen enkelt schemalägga möten, bjuda in deltagare och hantera dokumentation och dagordning. Detta kan spara tid och minska risken för missförstånd eller glömska.

Beslutsfattande och röstning – Systemstöd kan underlätta för styrelsen att fatta beslut genom att ge möjlighet till elektronisk röstning och att hantera processen för beslutspunkter under styrelsemötet.

Riskhantering och säkerhet – Systemstöd kan användas för att övervaka och hantera risker som kan påverka organisationen och hjälpa styrelsen att fatta beslut baserade på fakta och data.

Kommunikation och samarbete – Genom användning av elektronisk kommunikation och delning av dokument och information, kan styrelsen enkelt samarbeta och kommunicera med varandra och andra viktiga intressenter.

Det är viktigt att välja rätt systemstöd som passar organisationens behov och som uppfyller kraven på säkerhet och integritet.

Vill du veta mer om hur du kan underlätta ert styrelsearbete så är du välkommen att kontakta oss, vi har en styrelseportal som förenklar det administrativa samt professionell rapportering som ger er kvalitativa beslutsunderlag, visualiserade så att alla förstår.

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

  • en skräddarsydd genomgång av portalen
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar