Förvärvsanalys. kvinna vid dator som gör Förvärvsanalys

Förvärvsanalys – köp av koncernbolag

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Förvärvsanalysen är en av grundstenarna för koncernredovisningen, det är därför viktigt att den utförs korrekt och bokförs på rätt vis.

Det primära syftet med förvärvsanalysen är att identifiera eventuella övervärden eller goodwill. 

Förvärvsanalys ska göras när moderföretaget förvärvar andelar i ett annat bolag och får ett bestämmande inflytande.

Man går igenom vilka skulder och tillgångar som fanns i det förvärvade bolaget vid tidpunkten för förvärvet. I förvärvsanalysen stäms förvärvspriset av mot det justerade egna kapitalet (tillgångar minus skulder) i det förvärvade bolaget. 

Förvärvsanalysen upprättas av moderföretaget. Kravet på förvärvsanalys finns reglerat i årsredovisningslagen (1999:1554) i kapitel 7

Nyckeltalsanalys på minuter – som alla förstår

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärdet för andelarna i det förvärvade företaget är det kontanta belopp som betalats eller det verkliga värdet vid transaktionstidpunkten av annan form av köpeskilling.

Vid förvärvet ska andelar i ett koncernföretag tas upp till ett belopp som motsvarar utgifterna för tillgångens förvärv.

Till bedömningen av anskaffningsvärdet ska också vissa utgifter räknas med som konsultarvoden, omsättningsskatt och courtage osv.

Anskaffningsvärdet redovisas i moderföretagets balansräkningen. Detta ska sedan elimineras i koncernredovisningen.

Så uppstår Goodwill
goodwill-figur

Förvärvsanalys -med exempel

När ett moderföretag köper ett annat bolag, helt eller delvis görs en förvärvsanalys som grund för värdet av andelarna. Det är vanligt att värdet på dotterföretagets egna kapital skiljer sig med anskaffningsvärdet för andelarna. Man får då ett positivt skillnadsbelopp/goodwill eller ett negativt skillnadsbelopp/goodwill.

Goodwill och övervärden

Så uppstår Goodwill

Är det egna kapitalet i det förvärvade bolaget mindre än förvärvspriset uppstår Goodwill.

Köper du ett bolag för 1 000 Mkr, och dotterföretagets egna kapital är  800 Mkr, då uppstår goodwill om 200 Mkr.

Vid konsolidering elimineras förvärvet utifrån förvärvsanalysen. Förvärvspriset elimineras mot det egna kapitalet, Goodwill och eventuella övervärden.

Goodwill skrivs normalt av på 5 år.

Övervärden

Eventuellt finns övervärden i den förvärvade bolaget, vilket minskar Goodwill. Övervärden precis som goodwill ska skrivas av.

Finns övervärden behöver även uppskjuten skatteskuld hanteras i förvärvselimineringen.

Eventuella fel i förvärvsanalysen

Skulle man räkna fel i samband med förvärvsanalysen finns det möjlighet till korrektion under en begränsad period. Noterade bolag har tre månader på sig att justera förvärvsanalysen. Koncerner som tillämpar K3 har under 12 månader möjlighet att korrigera i koncernredovisningen.

Vill du förenkla ditt bolags konsolidering?

Nu lanseras nya Boardeaser

Boka en kostnadsfri demo och testa gratis i 30 dagar.

Under en demo visar vi dig hur konsolidering i vårt system fungerar och hur vår lösning kan spara mycket tid för just er  koncern

Boardeaser är en säker webbportal för styrelsearbete och ekonomirapportering. Med våra verktyg är det tryggt och enkelt att hantera känslig och affärskritisk information.  Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeasers verktyg.

Läs fler inlägg