Nyckeltal för företag

Få koll på vanliga nyckeltal för företag

Med rätt nyckeltal för företag kan du analysera, värdera och jämföra företag och resultatenheter. De hjälper dig att bedöma företagets situation, se utvecklingsmöjligheter och jämföra dig mot branschstandard, samt att effektivisera din verksamhet.

Det finns många nyckeltal för företag som du kan använda för att bedöma ditt företags prestation och finansiella styrka.

Det är avgörande att du väljer rätt nyckeltal för företaget som helhet liksom för enskilda resultatenheter och vilken bransch ni verkar inom. Du behöver också ta hänsyn till om ni befinner er i tillväxt eller i konsolidering. Dessa faktorer avgör vilka nyckeltal ni ska följa och utvärdera verksamheten efter.

Att använda sig av för många nyckeltal innebär ofta en stor risk för att trender blir missvisande och pekar åt olika håll. Det är viktigt att veta vilka nyckeltal som är relevanta för just din verksamhet.

Nedan hittar du några av de viktigaste nyckeltalen som företag vanligtvis använder:

Avkastning på eget kapital (ROE)

Avkastning på eget kapital (ROE) visar hur mycket vinst ett företag genererar i förhållande till eget kapital. Detta är ett viktigt nyckeltal för att bedöma företagets lönsamhet och effektivitet.

Avkastning på eget kapital (ROE)

Ett nyckeltal som mäter företagets lönsamhet genom att jämföra försäljningsintäkterna med kostnaderna för att tillverka eller köpa in de sålda varorna. Bruttomarginalen visar alltså hur stor andel av försäljningsintäkterna som återstår efter att kostnaden för varorna som sålts har dragits av. Ett centralt mått på lönsamhet i många branscher – inte minst för tillverkningsindustri och handelsföretag.

Kassalikviditet

Detta nyckeltal visar företagets förmåga att betala sina kortfristiga skulder. Med detta nyckeltal visar du om företaget har tillräckligt med likvida medel för att hantera sina kortsiktiga betalningsförpliktelser.

Omsättningstillväxt

Visar den procentuella ökningen i företagets försäljning under en given period jämfört med en tidigare period. Det är ett viktigt mått för att du ska kunna bedöma företagets tillväxt och dess förmåga att öka intäkterna över tid.

Omsättningstillväxt är ett användbart nyckeltal för att fastställa företagets målsättningar och planera för framtiden. Tillväxttakten kan påverkas av företagets och produktens mognadsfas, vilket i sin tur kan påverka om talet är högt eller lågt. Till exempel kan unga och framgångsrika företag ha höga tal, medan mer etablerade företag med större marknadsandelar kan ha en lägre tillväxttakt.

Omsättningstillväxten mäts vanligtvis som en procentuell kvot gentemot föregående år. Detta ger en indikation på hur väl företaget presterar över tid och hur effektivt det kan öka sin försäljning.

P/E-tal: P/E-tal (Price/Earnings)

Detta är ett nyckeltal som visar förhållandet mellan företagets aktiepris och dess vinst per aktie. Det indikerar hur mycket investerare är villiga att betala för varje krona i vinst.

Räntabilitet

Räntabilitet är ett av de viktigaste nyckeltalen om du vill mäta ditt företags lönsamhet. Det visar hur stor avkastning företaget genererar på sitt investerade kapital. Räntabilitet används ofta som ett viktigt verktyg vid värdering av ett företag, men också för att mäta lönsamheten i ett projekt eller för att jämföra lönsamheten mellan olika avdelningar inom samma företag.

Genom att beräkna räntabiliteten kan du få en uppfattning om hur väl företaget utnyttjar sitt kapital för att generera vinster. En hög räntabilitet är en positiv signal och kan indikera att företaget har en effektiv affärsmodell och är kapabel att generera goda vinster på sitt investerade kapital. Å andra sidan kan en låg räntabilitet indikera att företaget har svårigheter att generera vinster och kan behöva se över sin affärsmodell och sin kapitalstruktur för att öka sin lönsamhet.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen är ett vanligt nyckeltal som visar hur stor del av ditt företags intäkter som återstår efter att alla rörelsekostnader har dragits av. Detta inkluderar inte bara räntor, skatt och eventuell vinst utan även andra kostnader som till exempel material och personal.

En hög rörelsemarginal indikerar vanligtvis att företaget är lönsamt och har god förmåga att täcka sina rörelsekostnader samtidigt som det kan investera i framtida tillväxt. En låg rörelsemarginal kan indikera att företaget har svårigheter att generera lönsamhet och kan behöva se över sina kostnader och affärsmodell för att förbättra sin lönsamhet.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet är ett nyckeltal som visar skillnaden mellan företagets rörelseintäkter och dess rörelsekostnader. För att beräkna rörelseresultatet tar du företagets totala intäkter och drar av alla kostnader som är direkt relaterade till företagets primära verksamhet, såsom material, löner, hyra och liknande.

Det är viktigt att notera att räntor och skatter inte är inkluderade i beräkningen av rörelseresultatet eftersom dessa kostnader inte anses vara direkt relaterade till företagets primära verksamhet.

Genom att beräkna rörelseresultatet kan du få en indikation på hur mycket pengar företaget tjänar på sin primära verksamhet innan räntor och skatter.

Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden mäter förhållandet mellan företagets skulder och dess eget kapital. Detta nyckeltal visar företagets finansiella risk och förmåga att hantera sin skuld.

Soliditet

Soliditeten är ett mått på företagets ekonomiska stabilitet och visar hur mycket av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital. Ett högt soliditetsvärde indikerar att företaget har en stark finansiell position.

Vinstmarginal

Vinstmarginalen mäter hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst. Det är ett viktigt nyckeltal eftersom det visar hur effektivt företaget är på att hantera sina kostnader och generera vinster.

Det är viktigt att notera att det inte finns några generella nyckeltal som fungerar för alla företag. Valet av nyckeltal beror på företagets bransch, storlek, tillväxttakt och andra faktorer. Dessutom bör nyckeltal alltid bedömas tillsammans med andra faktorer som påverkar företagets prestation och framtidsutsikter.

Analysera företags nyckeltal

Nyckeltal används för att analysera företag och bedöma dess prestation och finansiella styrka. Du kan använda nyckeltal på olika sätt, beroende på vad du vill uppnå. Här är några exempel på hur du kan använda nyckeltal:

Jämföra företag

Nyckeltal kan användas för att jämföra olika företag inom samma bransch eller sektor. Genom att analysera nyckeltalen kan du bedöma vilket företag som är mest lönsamt, har högst tillväxt eller bäst hanterar sina kostnader.

Utvärdera en investering

Om du överväger att investera i ett företag kan du använda nyckeltal för att bedöma dess framtida potential och risk. Du kan till exempel titta på nyckeltal som P/E-tal, avkastning på eget kapital och omsättningstillväxt för att bedöma företagets lönsamhet och potential för tillväxt.

Övervaka företag

Nyckeltal kan användas för att övervaka företag och deras finansiella prestation över tid. Genom att jämföra nyckeltal från olika perioder kan du se hur företaget utvecklas och identifiera eventuella problem eller utmaningar.

Identifiera trender

Nyckeltal kan användas för att identifiera trender inom en bransch eller sektor. Genom att jämföra nyckeltal från olika företag kan du se om det finns några gemensamma trender eller mönster som kan vara användbara för att förutse framtida trender.

Det är viktigt att notera att nyckeltal inte ska användas ensamma för att fatta beslut. De bör ses som en del av en större analys och bedöms tillsammans med andra faktorer som påverkar företagets prestation och framtidsutsikter.

Underlätta hanteringen av ditt företags nyckeltal

Idag finns många smarta lösningar som underlättar hanteringen och rapporteringen av ditt bolags nyckeltal. Med moderna verktyg kan du minska risken för fel och fatta mer informerade beslut baserat på tillförlitlig, färsk data.

Istället för att manuellt sammanställa och formatera rapporter kan digitala verktyg generera dem automatiskt baserat på fördefinierade mallar. Detta sparar tid och minimerar risken för fel.

Du kan också presentera ditt företags nyckeltal på ett visuellt och pedagogiskt sätt. Genom att använda diagram, grafer och dashboards blir det lättare att förstå och tolka nyckeltalen. Detta underlättar kommunikationen av resultaten till beslutsfattare och andra intressenter.

Vill du veta mer om hur en sådan läsning skulle kunna fungera i verkligheten? Boka ett förutsättningslöst möte med oss här

Vill du förenkla din rapportering?

Nu kan du testa Boardeaser i 30 dagar utan kostnad!

Vi visualiserar din bokföring i tydliga tabeller och grafer som du snabbt sammanställer i skräddarsydda rapporter. Vårt molnbaserade verktyg är integrerat med alla vanliga ekonomisystem.

Under en demo får du bland annat: 

  • skräddarsydd genomgång av våra rapporteringsverktyg
  • svar på dina frågor från en av våra experter
  • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår plattform i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något, abonnemanget avslutas automatiskt efter testperioden om du inte väljer att fortsätta. 

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar