Bolagsstämma

Vad är en bolagsstämma?

En bolagsstämma är ett formellt möte som hålls av ett aktiebolag eller en annan typ av bolagsorganisation för att fatta beslut och göra viktiga ändringar i företagets verksamhet. Bolagsstämman är vanligtvis det högsta beslutande organet i bolaget och det är här aktieägarna har möjlighet att utöva sin rösträtt och påverka bolagets framtid.

Under en bolagsstämma presenterar företagsledningen oftast årsredovisningen och resultatet för det senaste verksamhetsåret. Aktieägarna får möjlighet att ställa frågor och diskutera bolagets prestationer och strategi.

Det kan också vara aktuellt att välja eller omvälja styrelsemedlemmar, besluta om utdelning av vinst, fatta beslut om emissioner av nya aktier, godkänna förändringar i bolagsordningen eller besluta om andra viktiga frågor som rör bolagets verksamhet.

Vem får delta på bolagsstämman?

För att kunna delta på en bolagsstämma krävs det oftast att man är aktieägare i bolaget och att man har anmält sitt deltagande i förväg. Stämmobeslut fattas vanligtvis genom omröstning där varje aktie kan ge en röst. Vissa beslut kan kräva kvalificerad majoritet eller enkel majoritet för att antas, beroende på gällande regler och bolagets stadgar.

Bolagsstämman är en viktig del av företagsstyrningen och ger aktieägarna möjlighet att delta i bolagets beslutsprocess och utöva sin ägarroll. Det är också en möjlighet för företagsledningen att kommunicera med aktieägarna och skapa transparens och förtroende kring bolagets verksamhet.

Hur och när ska bolagsstämman ske?

Alla aktiebolag ska hålla en ordinarie bolagsstämma, en årsstämma, en gång per år.

Aktieägarna kan i bolagsordningen skriva att fler än en ordinarie stämma ska hållas varje år. Om styrelsen, revisor eller aktieägare som äger minst 10% av aktierna vill, ska styrelsen kalla till extra stämma inom två veckor. Grundregeln för kallelse är att den ska skickas mellan 4 och 6 veckor innan stämman ska hållas, men privata bolag kan ändra gränsen till 2 veckor i bolagsordningen.

En ordinarie stämma ska hållas inom sex månader från utgången av bolagets räkenskapsår. På stämman ska styrelsen presentera årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Vad beslutar en bolagsstämma om?

 1. Godkännande av årsredovisning: Bolagsstämman kan besluta om att godkänna bolagets årsredovisning och resultatet för det senaste verksamhetsåret.

 2. Fastställande av vinstutdelning: Bolagsstämman kan besluta om utdelning av vinst till aktieägarna och bestämma utdelningens storlek.

 3. Val av styrelsemedlemmar: Bolagsstämman kan välja eller omvälja styrelsemedlemmar i bolaget. Det kan också beslutas om antalet styrelseledamöter och eventuella arvoden för dem.

 4. Val av revisorer: Bolagsstämman kan välja eller omvälja revisorer som granskar bolagets årsredovisning och finansiella rapporter.

 5. Förändringar i bolagsordningen: Bolagsstämman kan fatta beslut om ändringar i bolagets bolagsordning, som kan innebära ändringar av bolagets verksamhetsändamål, aktiekapital, styrelsestruktur eller andra viktiga bestämmelser.

 6. Emission av aktier: Bolagsstämman kan fatta beslut om emission av nya aktier, det vill säga att bolaget kan ge ut och sälja nya aktier till befintliga eller nya aktieägare.

 7. Godkännande av styrelsens beslut: Bolagsstämman kan godkänna eller avslå beslut som har fattats av bolagets styrelse, till exempel beslut om förvärv eller försäljning av tillgångar, låneavtal eller andra affärsbeslut.

 8. Ansvarsfrihet: Besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Dessa är bara några exempel på de ärenden som kan beslutas under en bolagsstämma. Det specifika innehållet och omfattningen av besluten kan variera beroende på bolagets verksamhet och juridiska struktur.

Läs mer om olika bolagsstämmor på Bolagsverkets webbplats

Moderna verktyg underlättar alla delar av styrelsearbetet

Med en styrelseportal underlättar du alla delar i styrelsearbetet. Du samlar allt arbete i en och samma säkra plattform

Inför ett möte hittar du allt du behöver inför, under och efter styrelsemötet. Praktisk information, som datum och tid, deltagarlista, agenda samt tillhörande handlingar, samlas på ett och samma ställe.

Det är enkelt att föra styrelseprotokoll i direkt anslutning till det aktuella mötet. När protokollet har sammanställts och godkänts, signeras det enkelt elektroniskt. Detta är bara några av alla smarta funktioner som du hittar i vår styrelseportal. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss i formuläret nedan. Du kan också testa våra verktyg helt gratis här:

Behöver du ett verktyg för ditt styrelsearbete?

Boka en demo och prova Boardeaser Styrelseportal i 30 dagar – helt utan kostnad!

Vill du veta mer om hur vår tjänst kan hjälpa dig i ditt styrelsearbete? Boardeaser är en komplett styrelseportal som digitaliserar alla delar i styrelsearbetet så som dagordning, kallelse, e-signering och beslutsuppföljning.

Under en demo får du:

 • en skräddarsydd genomgång av portalen
 • svar på dina frågor från en av våra experter
 • tips på hur du kan jobba smartare (istället för hårdare)

Efteråt får du möjlighet att testa vår tjänst i 30 dagar utan kostnad. Du förbinder dig inte till något.

Skicka in formuläret för att boka en demo

Läs fler artiklar