Integritetspolicy.

Vi är måna om att vara transparenta i hur vi hanterar information som vi samlar in om våra webbplatsbesökare. Här berättar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt beskriver dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot våra besökare.

1. Grundinformation

Detta dokument (”Integritetspolicy”) utgör en policy rörande insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av Boardeaser AB, organisationsnummer 556930-6664 med adress Götgatan 55, 116 21, Stockholm (”Boardeaser” “vi” eller “oss”). 

När du använder våra tjänster, besöker vår webbplats (boardeaser.com inklusive underdomäner) (”Webbplatsen”) eller är i kontakt med oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka vi delar de med. På Boardeasers Webbplats kan länkar till andra webbplatser förekomma. Denna Integritetspolicy gäller inte för dessa webbplatser. Integritetspolicyer på dessa webbplatser kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig.

Alla definitioner i denna Integritetspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.  

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

2.1. När du använder våra tjänster

Om du är en registrerad användare till våra tjänster behandlar vi följande uppgifter om dig:

a) namn;

B) användaruppgifter;

C) e-post;

D) telefonnummer;

E) adress;

F) befattning inom organisation

Om du inte delar dessa personuppgifter kan du inte använda av våra tjänster.  

Vi behandlar dessa uppgifter för din organisations (vår kunds) räkning och är därför ett personuppgiftsbiträde till din organisation (vår kund). Vi behandlar dessutom personuppgifter om dig som användare i våra egna syften av att kunna förbättra och analysera våra tjänster samt för marknadsföringsändamål. För sådan behandling är Boardeaser personuppgiftsansvarig.

Vi behandlar dessa personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse (artikel 6.1 (f)) för att kunna analysera användningen av våra tjänster och för att kunna följa upp och utveckla Boardeasers tjänsteutbud. Vi har också ett berättigat intresse av att marknadsföra och skicka marknadsföringsmaterial om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av.

Vi behandlar dessa personuppgifter så länge du har ett användarkonto hos Boardeaser. Du kan när som helst invända mot att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringsändamål och vi kommer då inte längre att använda dina personuppgifter för att skicka marknadsföring till dig. Du kan göra en sådan invändning genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på info@boardeaser.com

2.2 När du tar kontakt med oss

Om du använder vårt kontaktformulär på Webbplatsen eller på annat sätt tar kontakt med oss behandlar vi dina kontaktuppgifter och annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss. Vänligen observera att vi inte efterfrågar mer personuppgifter än vad som behövs för det aktuella ämnet och att vi inte vill behandla mer personuppgifter än så.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna besvara din kontaktförfrågan och kunna hantera dina frågor beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna vara tillgängliga för kontakter av användare, potentiella kunder och andra som väljer att ta kontakt med oss (artikel 6.1 (f)).

Vi kan också behandla de personuppgifter som samlats in genom dina kontakter med oss för att skicka vårt nyhetsbrev, erbjudanden eller annan marknadsföring. De personuppgifter vi behandlar för detta syfte är de personuppgifter vi behöver för att kunna skicka sådana meddelanden till dig. Denna behandling baserar vi på vårt berättigade intresse att informera om och marknadsföra vår verksamhet (artikel 6.1 (f)). Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation genom att följa länken i vårt e-postmeddelande eller genom att kontakta oss på info@boardeaser.com.

Personuppgifter som samlas in vid dina kontakter med oss lagras under den tid vi har en pågående relation med dig. Har vi inte hört något från dig under de senaste 3 åren raderar vi dina uppgifter, såtillvida vi inte behöver spara dem längre. Eventuella andra personuppgifter som kommer oss tillhanda raderar vi när vi avgjort att de inte är relevanta i sammanhanget.

2.3 När du besöker vår Webbplats

När du besöker vår Webbplats samlar vi in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixlar och taggar som placeras i din webbläsare eller enhet. För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy tillgänglig här

2.4 I samband med legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan komma att använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

3. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de personuppgifter som du själv lämnar till oss, hämtar vi dina personuppgifter från följande källor:

  • personuppgifter som tillhandahålls av din organisation (vår kund); samt
  • personuppgifter som tillhandahålls i samband med marknadsföringsaktiviteter; samt
  • vid besök av Webbplats, personuppgifter via din IT-utrustning, t. ex. din dator eller smartphone.

4. Hur vi delar dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med externa parter, vilka kan vilka kan kategoriseras som:

  • personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av IT-system så som system för kontoadministrering eller vårt CRM-system; och
  • andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

När vi använder tjänsteleverantörer som finns utanför EU/EES tillämpar vi lämpliga skyddsåtgärder, såsom Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, om och när dina personuppgifter överförs till dessa mottagare. Du kan få ytterligare information om vilka vi delar dina personuppgifter med och om hur vi överför personuppgifter genom att kontakta oss enligt punkten 6 nedan.

5. Dina rättigheter

5.1

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

5.2

Du har en absolut rättighet att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direktmarknadsföring. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat.

6. Kontaktinformation

Om du vill utöva dina rättigheter, har frågor om vår Integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss på info@boardeaser.com eller den adress som framgår i punkten 1 ovan.

6.1

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan hitta mer information om genom att klicka på följande länk: https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

7. Meddelande om ändringar

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna Integritetspolicy.

Om vi gör ändringar i denna Integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom att skicka e-post och/eller pop-up-fönster på Webbplatsen. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.