Koncernredovisning

Koncernredovisning – allt du behöver veta

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Vad är en koncernredovisning, vilka olika delar ingår och vem måste egentligen upprätta en? Här ger vi svar på de vanligaste frågorna kring koncernredovisning. 

Vad räknas som koncern?

En koncern är en ekonomisk enhet som består av en sammanslutning av företag. En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag.
 

Vad är ett moderföretag?

Huvudföretaget i en koncern kallas för moderföretag. Moderföretag har bestämmande inflytande över ett eller flera dotterföretag.
 
Moderföretag kan uppstå på olika sätt. En djupare beskrivning av hur moderföretag kan bildas återfinns i årsredovisningslagens första kapitel. Oavsett hur moderföretaget uppstår, bygger bildandet på att det har bestämmande inflytande i ett eller flera dotterföretag.
 

Vad är ett dotterföretag?

Ett företag där ett moderföretag har bestämmande inflytande räknas som dotterföretag.
 

Hur uppstår en underkoncern?

Moderföretaget (x) kan äga ett eller flera dotterföretag (y). Dotterföretaget kan i sin tur äga ett eller flera bolag (z). I dessa fall bildar (y) och (z) en underkoncern där (y) är moderföretag och z är dotterföretag.
 

Vad är en koncernredovisning?

Koncernredovisningen är en separat årsredovisning som ett moderföretag upprättar utöver sin vanliga årsredovisning.
 
Koncernredovisningen ska ge en verklighetstrogen bild av koncernens ekonomiska situation.
 
I koncernredovisningen redovisas moderföretaget med tillhörande dotterföretag som om de tillsammans utgjorde en ekonomisk enhet. Interna transaktioner elimineras. Den lagstadgade koncernredovisningen har vissa formkrav. En del koncerner väljer att även göra en intern konsolidering eller koncernredovisning.
 

Vilket innehåll ska koncernredovisningen ha?

Det är till stor del lagstadgat vad en koncernredovisning ska innehålla. 
 
  • Fastställelseintyg. Ett dokument som intygar att resultat- och balansräkning är fastställda av styrelse och vd under årsstämman.

  • Förvaltningsberättelse. Uppgifter om koncernens utveckling, ställning, resultat och viktiga händelser som ägt rum under det senaste året.

  • Koncernbalansräkning. En sammanslagning av moder- och dotterföretagens balansräkningar där vissa poster eliminerats.

  • Koncernresultaträkning. En återspegling av koncernens totala resultat, där alla interna vinster eliminerats.

  • Kassaflödesanalys. En sammanställning över koncernens årliga pengaflöden.

  • Noter. I koncernredovisning ingår också en lista över dotterföretag och andra intresseföretag.

  • Revisionsberättelse. Koncernens revisionsberättelse ska ingå i redovisningen.

 

Hur ofta behöver en koncernredovisning upprättas?

Koncernredovisningen ska täcka ett räkenskapsår, vilket normalt sett är 12 månader långt. 
 

Måste alla koncerner upprätta koncernredovisning?

Nej. Enligt huvudregeln ska alla koncerner upprätta en koncernredovisning, men vissa koncerner kan välja att avstå.
 
Vilka som har möjlighet att avstå från att upprätta en koncernredovisning framgår i årsredovisningslagen. Om ett moderföretag upprättar en koncernredovisning där samtliga företag i koncernen ingår, behöver underkoncernen inte upprätta en separat koncernredovisning. Även moderföretag i mindre koncerner exkluderas från kravet på att upprätta koncernredovisning.
 
Definitionen av en mindre koncern är en koncern som inte klassas som större. Exakt vad det innebär kan du läsa om hos Bolagsverket
 

Krånglig och tidskrävande koncernrapportering?

Automatisera hela koncernrapporteringen och spara värdefull tid

När behöver jag inte upprätta en koncernredovisning?

Om du uppfyller kriterier för att avstå koncernredovisning (enligt ovan) behöver du inte upprätta koncernredovisning. Du kan heller inte upprätta koncernredovisning om du tillämpar K2 i moderföretaget. Om K2 tillämpas i dotterföretagen kan koncernredovisning trots det upprättas av moderföretaget.
 

Vem ansvarar för koncernredovisningen?

Det är styrelsen som ansvarar för att innehållet i koncernredovisningen är korrekt. Ansvaret kan inte avtalas bort.
 

Vem ska skriva under koncernredovisningen?

För att koncernredovisningen ska gälla måste den skrivas under av alla ordinarie styrelseledamöter i moderföretaget samt eventuell verkställande direktör. 
 

Koncerneliminering – vad är det?

I en koncernredovisning ska koncernens resultat och ställning framställas som om moderföretaget och dotterföretagen vore en ekonomisk enhet. Det innebär att interna transaktioner ska elimineras. 
 
Exempel: Om dotterföretaget säljer varor till moderföretaget, registreras det som försäljning i dotterföretaget och som inköp i moderföretaget. Om företagen vår en ekonomisk enhet hade transaktionen aldrig ägt rum.
 
Eftersom koncernen ska framställas som en enda ekonomisk enhet måste transaktioner av det här slaget elimineras.
 

I vår koncern ingår internationella dotterföretag. Vad gäller?

De internationella dotterföretagen ska ingå i koncernredovisningen. Valutan måste dock omvandlas till samma som moderföretagets.
 

Var hamnar koncernredovisningen när den är klar?

Koncernredovisningen upprättas av moderföretaget, som brukar publicera den ihop med dess årsredovisning.
 

Förvärvsanalys

Framgångsfaktorn för en korrekt upprättad koncernredovisning ligger i förvärvsanalysen. I den redogörs för vilka tillgångar och skulder som ingick i dotterföretaget per förvärvsdagen. En förvärvsanalys ska alltid upprättas vid förvärv även om moderföretaget inte upprättar en koncernredovisning.

Hur kan Boardeaser hjälpa till vid koncernredovisning?

Boardeasers digitala verktyg hjälper dig till smidigare rapportering och koncernkonsolidering direkt från bokföringen.
 
Vi hanterar elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag och allt annat som rör koncernredovisning. Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeaser i 30 dagar.

Boka gratis demo

Boka en kostnadsfri demo och få inblick i hur vi kan effektivisera och höja kvaliteten på din koncernrapportering.

Med Boardeaser kan du få konsoliderade rapporter på 1 minut!

Boardeaser ger automatiskt uttöm­mande rapportering för hela koncernen – direkt från er bokföring. Vår webbtjänst hanterar komplett koncernrapportering inkl. konsolidering, elimineringar, minoritetsägande, internationella dotterbolag, etc. Logga in eller registrera dig gratis för att testa Boardeaser i 30 dagar.

Läs fler inlägg

Viktiga-nyckeltal

Viktiga nyckeltal – så väljer du

Är du styrelseledamot eller rapporterar till styrelsen? Lär dig välja rätt och viktiga nyckeltal att följa. Vi ger dig tre enkla tips.